Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

Cattleya
08:32
2245 1c40 500
#equality
08:31
8763 17c1 500
Reposted fromciarka ciarka viaanorexianervosa anorexianervosa
Cattleya
08:29
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaister ister
Cattleya
08:26
Cattleya
08:25
1427 466a 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Cattleya
08:25
9631 9e17
Cattleya
08:25
3392 c1a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Cattleya
08:24
8580 8104 500
Reposted fromhagis hagis vialadymartini ladymartini
Cattleya
08:24
Reposted fromFlau Flau vialadymartini ladymartini
Cattleya
08:22
8470 8d54
Cattleya
08:21
0243 8b8a
Reposted fromursa-major ursa-major viapikkumyy pikkumyy
08:17
1653 f6f5
Reposted fromimissthesleep imissthesleep viacosette cosette
Cattleya
08:16
0359 9a0e
Cattleya
08:15
0417 6978 500
Reposted fromteijakool teijakool vianiedoopisania niedoopisania
Cattleya
08:15
3288 6e87
Cattleya
08:13
Reposted fromgruetze gruetze viakundel kundel
Cattleya
08:12
08:12
3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

Cattleya
08:10
Czas wyłączyć zadawanie pytań. Przestać ogarniać, dlaczego to w ogóle się dzieje. To się staje. To pewna konsystencja rzeczywistości, jej budowa, przyzwyczaiłeś się do pewnego stanu skupienia, bo nikt jej jeszcze do tej pory tak bardzo nie podgrzał.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Cattleya
08:09
0304 0ef9 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl