Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2018

Cattleya
20:21
Cattleya
20:17
5063 a2a5
Reposted fromGIFer GIFer vialadymartini ladymartini
Cattleya
20:16
Cattleya
20:16
5115 2d98 500
20:14
2218 40ff
Reposted fromochgod ochgod viakundel kundel
Cattleya
20:14
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted fromlovvie lovvie viaister ister
Cattleya
20:13
9098 fa88 500
Reposted frommrrru mrrru viaister ister
Cattleya
20:13
1465 ce88
Reposted fromadkagar adkagar viacosette cosette
Cattleya
20:13
1136 b546 500
Reposted fromlukster lukster viacosette cosette
Cattleya
20:10
1911 9ef2
Reposted fromnutt nutt viakrainakredek krainakredek
Cattleya
20:09
9479 03a1 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 18 2017

Cattleya
10:42
Cattleya
10:41
3872 e0b7
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viabookart bookart
Cattleya
10:40
6437 8da9 500
Reposted fromxmartii xmartii viascianizm scianizm
Cattleya
10:39
6704 ca8c 500
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamotorcycles motorcycles
Cattleya
10:39
Bonneville
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamotorcycles motorcycles
Cattleya
10:38
2496 a4a2 500
Reposted fromdzony dzony viafightclub fightclub
Cattleya
10:35
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream vialadymartini ladymartini
Cattleya
10:33
Reposted frommefir mefir
Cattleya
10:31
6306 3e9d
Reposted fromtalentedMrsRipley talentedMrsRipley viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl