Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

Cattleya
21:59
Cattleya
21:59
6491 00b9
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viayoann yoann
Cattleya
21:58
Cattleya
21:58
5004 d86c 500
Reposted fromhare hare viaiammistake iammistake
Cattleya
21:57
7090 197d 500
21:56
5312 a67c 500
Reposted fromtwice twice viacolorfulvillain colorfulvillain
Cattleya
21:56
Cattleya
21:55
1312 7651 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMaryiczary Maryiczary
Cattleya
21:55
5120 0237
Reposted fromtichga tichga viacolorfulvillain colorfulvillain
Cattleya
21:54
Cattleya
21:54
Cattleya
21:50
Pierwsza warstwa: skóra.
Druga warstwa: krew.
Trzecia warstwa: kości.
Czwarta warstwa: dusza.

A ślad
twoich zębów
jest najgłębiej,
najgłębiej. 
— Marcin Świetlicki
Cattleya
21:49
8238 7b8f 500
Reposted fromsoftboi softboi via28mm 28mm
Cattleya
21:46
Mogę rwać włosy z głowy
Krzyczeć na ulicy
Ale mogę też milczeć
Milczenie też krzyczy
Reposted fromjdeg jdeg viamarkovitsh markovitsh
Cattleya
21:46
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien viamarkovitsh markovitsh
Cattleya
21:46
8187 98ba 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viadontforgot dontforgot
Cattleya
21:43
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viaOlsonek Olsonek
Cattleya
21:42
3153 da6e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
Cattleya
21:42

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viamefir mefir
Cattleya
21:41
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl